Evenals een organisatie kan een familie worden gezien als een systeem met verschillende personen, die onderling met elkaar verbonden zijn. Storingen in een generatie van een familie kunnen lang voortwoekeren in volgende generaties, zonder dat die generaties zich bewust zijn van de oorsprong daarvan.

Ebbe Rost van Tonningen heeft zelf deelgenomen aan diverse opstellingen, voordat hij als coach met deze methode is gaan werken. Zijn eigen familieopstelling heeft hem veel inzicht verschaft over gevoelens en houdingen van zijn familieleden onderling.

Ook bij organisaties kunnen storingen in een onderdeel van het systeem grote invloed hebben op het totale systeem. Personen in een organisatie, die in een werkgemeenschap samenwerken, lopen vaak tegen dezelfde problemen op. De negatieve effecten worden merkbaar doordat de resultaten achterblijven bij wat verwacht mag worden.

Symptomen van deze vastgelopen situaties kunnen tot uitdrukking komen in overbodige reorganisaties, onderlinge conflicten, een groot verloop onder personeelsleden en onvoldoende leiding. Op individueel niveau kunnen mensen daardoor vaak niet optimaal functioneren, kan onzekerheid over de eigen positie ontstaan en ook een gebrek aan besluitvaardigheid. Mensen haken innerlijk af of verliezen hun zelfvertrouwen.

Veel stress leidt uiteindelijk naar ziekteverzuim of vertrek van werknemers. Met alle gevolgen vandien voor de effectiviteit van de organisatie en de arbeidsvreugde en participatie van mensen.

Hoe verloopt een organisatieopstelling?
In een organisatieopstelling zijn twee fasen te onderscheiden: het opstellen van de uitgangssituatie en vervolgens veranderingen in de opstelling om de samenwerking te verbeteren. In de eerste fase wordt zichtbaar hoe de leden van een organisatie zich tot elkaar verhouden en waar storingen zijn ontstaan.

Vervolgens wordt duidelijk hoe verbeteringen kunnen worden gerealiseerd. Nadat een cliënt een werkbare vraag heeft gesteld en hij personen heeft gevraagd om als representant op te treden, gaat de opstelling van start. De representanten die de leden van de organisatie representeren worden door de cliënt in een ruimtelijke opstelling geplaatst.

Daarmee worden rollen en invloeden zichtbaar zoals deze zich in een organisatie ten opzichte van de cliënt voordoen. De cliënt gaat dan zitten. Ook voor de cliënt is een representant in de opstelling opgenomen. In de volgende fase zoekt de begeleider naar een nieuwe positie of houding van de representanten die de samenwerking kan verbeteren.

Dat gebeurt door het verplaatsen van representanten in de ruimte en door te vragen naar hun beleving. Wanneer zij hun goede plek hebben gevonden, kan de cliënt zijn eigen plaats binnen het systeem innemen. Het is een openbaring mee te maken hoe de representanten zonder enige voorkennis de gevoelens en de onderlinge betrekkingen zichtbaar kunnen maken van diegenen die zij representeren.

Workshops
Belangstellenden voor een workshop kunnen deelnemen als cliënt en/of als representant. Iedereen bepaalt zelf in hoeverre hij of zij meedoet. EVT organiseert workshops, waarin organisaties, teams of individuen hun vragen met behulp van een opstelling in een nieuw perspectief kunnen omvormen.