Visie

In deze tijd leven wij in een economisch systeem, dat de overconsumptie bevordert en het milieu in versneld  tempo aantast. Het is dringend noodzakelijk om een economie van het ‘genoeg’ te ontwikkelen voor een duurzame leefomgeving.

Oneindige behoeften, waarvan in de economische theorie nog steeds sprake is, stimuleren een voortdurende wedloop naar steeds meer consumptie en meer gebruik van goederen en diensten. Daardoor worden natuurlijke systemen op aarde aangetast. Bij ongewijzigd beleid leiden een groeiende wereldbevolking en een groeiende consumptie naar milieurampen, grote voedseltekorten en toenemende vluchtelingenstromen

Een andere ontwikkelingsrichting voor onze samenleving is dringend noodzakelijk, waarbij een nieuw evenwicht kan ontstaan tussen economie en milieu zodat het natuurlijke leefmilieu zich kan herstellen.

Onze politieke besluitvorming leidt niet tot voldoende oplossingen op langere termijn
De conclusie is dat vanuit de samenleving zelf actief naar ander oplossingen moet worden gezocht. Daarvoor is een brede samenwerking nodig tussen publieke en private organisaties, samen met burgergroepen.

Milieuvriendelijke economie
De stagnatie in de economie kan als kans worden benut om een milieuvriendelijke economie te stimuleren.

EVT management biedt ondersteuning.